Regels regeling Werkbeurten V.T.V. DE NOORT BONNEN

Dit document is een aanvulling op Statuten V.T.V. De Noort Bonnen art. 07.16 - Regeling werkbeurten (goedgekeurd tijdens de Algemene Leden Vergadering d.d. 12-11-2010)

Inleiding

De regeling werkbeurten is opgesteld om duidelijk te maken wie werkbeurten moet vervullen en wanneer iemand voor vrijstelling van werkbeurten in aanmerking komt. Deze toelichting is als het ware een uitwerking van de regels zoals genoemd in de statuten en reglementen die op De Noort Bonnen gelden.

Algemeen

 • Het uitgangspunt is dat alle leden werkbeurten vervullen. Vanaf 70 jaar is een lid van deze verplichting vrijgesteld.
 • Een werkbeurt duurt 2 uur en vindt plaats op zaterdagochtend van 09:00 tot 11:00 uur dan wel in overleg met het bestuur op een ander tijdstip. In dat geval vindt er een z.g. alternatieve werkbeurt plaats.
 • Men wordt verzocht 15 minuten voor de aanvang van de werkbeurten aanwezig te zijn.
 • Is men te laat of gaat een lid eerder weg dan, wordt dit gezien als geen werkbeurt en moet er alsnog een andere hele werkbeurt worden gewerkt. (Een gedeeltelijke werkbeurt is geen werkbeurt!).
 • Aan het begin van de werkbeurt tekent het lid de aftekenlijst af en aan het einde van de werkbeurt keurt de begeleider de werkbeurt goed. Alleen goedgekeurde werkbeurten zijn geldig, gaat men eerder weg dan heeft men de werkbeurt niet vervuld.
 • Een werkbeurt kan, in overleg met de werkbeurten begeleider, ook door een derde worden ingevuld. De derde moet minimaal 18 jaar zijn.
 • Bij het vervullen van een werkbeurt wordt met een eventuele handicap zoveel mogelijk rekening gehouden. Meldt dit in eerste instantie schriftelijk aan het bestuur en bespreek dit.
 • De werkbeurten dienen binnen het jaar te worden ingevuld. Alleen bij tijdig overleg kan voor een beperkt aantal werkbeurten hiervan worden afgeweken.
 • Het niet vervullen van werkbeurten is het probleem van het lid en dient daarom ook door het lid te worden opgelost.
 • Voor werkbeurten die in een jaar zonder overleg niet zijn vervuld wordt op de volgende jaarnota een boete in rekening gebracht van € 35,00 per keer dat er niet is gewerkt.
 • Voor alternatieve invulling van werkbeurten is alleen sprake voor zover en zolang deze alternatieve invulling beschikbaar is en de invulling correct plaatsvindt. Tevens moet de tuin en het opstal in deze tuin van het lid voldoende onderhouden zijn om voor een alternatieve invulling van werkbeurten in aanmerking te komen.
 • Indien de invulling van de alternatieve werkbeurt niet correct plaats vindt, wordt het lid hier één keer schriftelijk op gewezen en indien het lid in gebreke blijft is het lid weer verplicht om de werkbeurten op zaterdagochtend in te vullen.
 • Het lid moet tijdig contact opnemen indien deze de werkbeurten niet kan vervullen. Bij een achterstand van 3 werkbeurten is het lid verplicht om schriftelijk contact op te nemen met de werkbeurten begeleider.
 • Uitzonderingen op de invulling van werkbeurten moeten altijd door het bestuur worden vastgesteld.

Uitzonderingen op de verplichte invulling van werkbeurten

 • Leden ouder dan 70 jaar.
 • Leden van het bestuur.
 • Voormalige vaste leden van het bestuur krijgen compensatie voor werkbeurten. Voor ieder vol jaar in het bestuur krijgt het voormalige lid van het bestuur voor diezelfde periode die hij/zij in het bestuur heeft gezeten vrijstelling voor werkbeurten (b.v. 4 jaar in het bestuur geeft 4 jaar vrijstelling van werkbeurten)
 • Leden met de volgende activiteiten (functies) als vrijwilliger:
  • winkel beheerder.
  • begeleider naschoolse opvang.
  • door het bestuur nader vast te stellen functie, waarin zich een lid veel inzet voor de vereniging.
 • Na het overlijden van het lid is er voor de rest van het seizoen sprake van vrijstelling van het vervullen van werkbeurten.

Hoe te handelen indien het lid structureel niet in staat is om werkbeurten te vervullen

Indien een lid aangeeft dat hij/zij de werkbeurten structureel niet kan vervullen dan zal op de volgende wijze worden gehandeld:
 • Het initiatief tot het overleg over het niet meer in staat zijn om de werkbeurten tijdig te vervullen ligt bij het lid. Het lid dient dit schriftelijk aan het bestuur mede te delen.
 • Het overleg vindt in eerste instantie plaats met de begeleider van de werkbeurten.
 • Het uitgangspunt is dat het lid en de begeleider van de werkbeurten gezamenlijk constateren dat de reguliere invulling niet mogelijk is en alternatieve tijden of werkzaamheden niet beschikbaar of uitvoerbaar zijn. De begeleider van de werkbeurten zal het bestuur hiervan schriftelijk in kennis stellen.
 • Nadat het bestuur geconstateerd heeft dat er sprake is van een structurele situatie waarbij de werkbeurten niet kunnen worden vervuld, zal een overleg met het bestuur en het lid plaatsvinden. De begeleider van de werkbeurten is hierbij ook aanwezig.
 • In uitzonderingsgevallen, na overleg en met voldoende onderbouwing, kan het bestuur het lid toestaan 6 werkbeurten niet tijdig te vervullen en mee te nemen naar het volgende jaar of afgekocht. De overige niet vervulde werkbeurten worden in rekening gebracht en dienen aan het begin van het nieuwe jaar bij de jaarnota worden voldaan. Een voorwaarde voor toepassing van de uitzonderingsregel is dat de tuin en het opstal in de tuin van het lid voldoende onderhouden zijn. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud aan de tuin.
 • Indien tijdig overleg heeft plaatsgevonden en er zijn volgens het bestuur voldoende dringende redenen aanwezig dan zal een boete over de net vervulde werkbeurten achterwege blijven.
 • Toepassing van de uitzonderingsregel om werkbeurten te laten staan worden genomen in het bestuur en worden schriftelijk aan het lid medegedeeld.
Het bestuur verwacht met deze toelichting duidelijkheid te verschaffen op het juist invullen van de werkbeurten. Het toestaan van andere uitzonderingen past ons inziens niet bij een vrijwilligersorganisatie, omdat alles zoveel mogelijk door de leden wordt gedaan.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn in de vervulling van de werkbeurten dan kunt u dit het beste opnemen met de werkbeurten begeleider.

Werkbeurten begeleiders

Ook werkbeurten begeleiders moeten zich houden aan de planning van de werkbeurten. Mocht een begeleider verhinderd zijn/haar werkbeurt te gaan vervullen, dan moet deze begeleider er zelf zorg voor dragen dat hij/zij zijn/haar afspraak wisselt met een andere begeleider. De begeleider die ingepland staat blijft verantwoordelijk voor de invulling van zijn werkbeurt. In geval de begeleider zijn/haar werkbeurt niet vervult volgens de planning, zonder hierover overleg te hebben gehad met de andere begeleider, of afspraken heeft gemaakt voor het wisselen van zijn/haar beurt met een andere begeleider, dan zal er een boete worden opgelegd aan de begeleider van € 35,00 per keer dat een begeleider in gebreke is gebleven.

Indeling Werkploegen

WERKPLOEGTUIN nummersTUIN nummers
11 t/m 1078 t/m 95
211 t/m 2266 t/m 77
323 t/m 3255 t/m 65
433 t/m 4344 t/m 54