Informatie opzeggen huurcontract van de tuin

Hieronder vindt u de regels met betrekking tot het opzeggen van het huurcontract van de tuin.
 1. Indien men de huur van de tuin wenst te beëindigen, dient de opzegging, via het online opzegformulier, bij het bestuur vóór 1 oktober van een jaar te worden ingediend. Men heeft een opzegtermijn van drie maanden.
 2. M.b.t. de op de tuin aanwezige opstallen (kas of schuur) dient er rekening mee te worden gehouden, dat wanneer deze in slechte staat verkeert, deze moet worden verwijderd voordat men de tuin gaat verlaten.
 3. De tuin dient in principe geheel leeg en schoon aan de vereniging te worden opgeleverd.
 4. In het geval dat de opstal nog waarde heeft en men deze wil overdoen aan een volgende huurder, dan moet men dit bij het bestuur aangeven dat betreffende tuin met opstallen voor kandidaat-leden beschikbaar komt. Ook kan men zelf een nieuwe eigenaar voordragen voor de opstallen. Het bestuur heeft echter het recht om het voorgedragen nieuwe kandidaat-lid, om motiverende redenen, te weigeren.
 5. Zolang de tuin niet is overgedragen aan een nieuwe eigenaar, blijft men verantwoordelijk voor de opstal en het tuinonderhoud en moet men de huur van het tuinperceel en de contributies blijven betalen.
 6. In overleg met het bestuur kan men de opstallen, mits in goede staat, overdragen aan het bestuur, c.q. aan de vereniging e.a. ter beoordeling van het bestuur. Indien het bestuur hiermede akkoord is, zoekt het bestuur een nieuwe huurder en heeft men geen verdere verplichtingen meer.
 7. Let wel op de volgende zaken:
  • Een nieuwe eigenaar dient kandidaat-lid te zijn alvorens hij of zij de opstallen kan overnemen.
  • Het bestuur behoudt zich het recht voor, het zelf voorgedragen nieuwe kandidaat-lid te weigeren.
  • De overeengekomen prijs van de opstallen wordt vastgesteld na taxatie door de vereniging.
  • Het bestuur stelt een overdracht formulier beschikbaar voor de overname van de tuin en de opstallen.
   Maak gebruik van dit overdrachtsformulier en leg hierin alle afspraken vast. Dit om teleurstelling van één van de partijen te voorkomen.
  Let wel!! Opstallen zijn onroerend goed en worden bij het verlaten van de tuin automatisch eigendom van de verhuurder.

Indeling Werkploegen

WERKPLOEGTUIN nummersTUIN nummers
11 t/m 1078 t/m 95
211 t/m 2266 t/m 77
323 t/m 3255 t/m 65
433 t/m 4344 t/m 54